Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 31/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Вели Мустакли – управител на „ВЕЛМУС” ЕООД, с. Филипово, Община Банско

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на р. Градинишка от кота 735 м до кота 640 м, землище на с. Филипово, Община Банско”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на МВЕЦ попада в обхвата на т. 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение попада  в защитена зона за опазване на дивите птици “Места”, с идентификационен код BG 0002076 и в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Река Места”, с идентификационен код BG 0001021, включени в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, (обн., ДВ, бр. 73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

За да се считата така внесената информация за уведомление по чл. 10, ал. 1 на Наредбата за ОС е необходимо с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да се внесе допълнителна информация

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Банско и с. Филипово.