Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 26/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: инж. Вельо Илиев – кмет на Община Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24     

документация за инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк в имот № 026008 и част от имот № 000062, местност “Панагирище”, землище на с. Първомай, Община Петрич”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционно предложение за изграждане на гробищен парк попада в т. 12, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Намерението Ви за разширение на гробищен парк на с. Първомай е разширение на одобрено инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на т. 12, буква “д” на Приложение № 2 от ЗООС, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

Представената в уведомлението информация е достатъчна за да се извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще се извърши след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Първомай, Община Петрич