Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 24/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Атанас Стоянов Пашалиев – управител на „ГАЗ ЕНЕРДЖИ СИМИТЛИ” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 13, чрез пълномощник г-н Георги Илиев Узунов,  гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 13

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция и съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения с обща инсталирана мощност в кондензен режим на работа и номинално натоварване 15 МВт (на клемите на генератора) в имот №000348 с площ 5.992 дка, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение за  изграждане на газова централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 15 МВт е включено в  т. 3,  буква “а”  на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в  защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

Предвид това е необходимо да се внесе в РИОСВ, гр. Благоевград уведомление на хартиен и електронен носител по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС.

Оценката за съвместимостта на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и на глава трета на Наредбата за ОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Симитли и кмета на с. Крупник.