Съдържание

Посетители

В момента има 336  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 02/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Светлана Ягодкина, управител на “БАРОН АЛБЕРТ” ЕООД, гр. Бургас, ул. “Св. Св Кирил и Методий” № 39, ет. 1

документация за инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение за изграждане на ваканционно селище в имот № 073014 с площ 2.998 дка, местност “Марена”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на ваканционно селище попада в т. 12, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да уведомите писмено кмета на Община Петрич и кмета на с. Марикостиново, а засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Информацията за уведомяване на кмета на Община Петрич, кмета на с. Марикостиново и засегнатото население трябва да съдържа най - малко тази посочена в чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение за изграждане на ваканционно селище в имот № 073014, местността “Марена”, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград попада в защитена зона “Рупите - Струмешница” с код BG0001023 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/4.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 от Наредбата, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.3 отНаредбата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите - Струмешница”. 

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата настоящата преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС