Съдържание

Посетители

В момента има 419  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 01/ 2010 г.

Община Симитли, гр. Симитли, ул. «Христо Ботев» № 27, документация за инвестиционно предложение: Промяна на инвестиционно предложение от „Проектиране и изграждане на 4 бр. пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в имоти №000406, местност „Чифлико”, №212008, местност „Оранска мездра”, №000310, местност „Мерията” и № 017003, местност „Мерията”, землище на гр. Симитли, Община Симитли” в „Проектиране и изграждане на обща ПСОВ с капацитет 10960 еквивалентни жители в имот № 017003, местност „Мерията” ,  помпена станция (ПС) -1 в имот №224002, местност „Бангеови тополи” и ПС-2 в имот №000406, местност „Чифлико”, землище на гр. Симитли, Община Симитли”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за промяна на инвестиционното предложение за изграждане на 4 бр. ПСОВ с общ капацитет 9000 еквивалентни жители (за което директорът РИОСВ, гр. Благоевград е издал Решение № БД-72-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), процедирано като попадащо в т. 11, буква „в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда), изразяваща се в изграждане на една обща ПСОВ с капацитет 10960 еквивалентни жители и две помпени станции е разширение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената с уведомлението информация инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” и ал. 3 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, (обн., ДВ, бр. 73/2007г.), подлежи и на оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

Оценката за съвместимостта на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и на глава трета на Наредбата за ОС. 

Приемаме информацията представена с уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС за достатъчна за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.