Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 50/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Никола Покровнишки, гр. Благоевград, ул. “Пере Тошев” № 12

документация за инвестиционно предложение: “Промяна предназначение на собствен имот №512.201”, землище на с. Логодаш, община Благоевград, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда разширяване на съществуваща сграда и изграждане на кладенец за добиване на вода за битови нужди.

Съгласно получено писмено становище по чл. 155 от Закона за водите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград, техен изх. №П-01-165/23.11.2011 г., (наш Вх. № 3039(4))/24.11.2011 г.) инвестиционното предложение е допустимо за реализиране спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР за БУ 2010 – 2015 г. при определени условия. Добивът на подземни води е дейност, включена в точка 10, буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона „Орановски пролом - Лешко” с идентификационен код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ. бр. 21 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”. Процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС съобразно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОС.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Благоевград, Кметство с. Логодаш и до БДЗБР-Благоевград.