Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 39/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Иванка Димитрова – управител на „Ирекс” ЕООД с адрес гр. София

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Динков дол и р. Вапата в землище на гр. Белица, Община Белица, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на МВЕЦ е включено в  т. 3,  буква “з” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представената с уведомлението информация, става ясно, че не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” пи смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони: 

  • защитена зона “Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (Обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 14 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 96 от 2010 г., изм. ДВ. Бр. 41 от 2011 г.);
  • защитена зона “Рила” с  идентификационен код BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 100 от 2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, поради което попада и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони BG0000495 “Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  чрез процедурата по ОВОС съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС.

Представеното уведомление по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него не съдържат цялата изискуема се информация и документация в съответствие с Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2, Част Б. Липсата на тази информация затруднява извършването на преценката за вероятната степен на отрицателното му въздействие върху защитените зони предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС.

Предвид горното, на основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 5, ал. 4 от Наредбата за ОВОС е изискано към Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС да бъде приложена следната информация:

  • информация по отношение на характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите за инвестиционното предложение в неговата цялост;
  • актуални скици на имотите, засегнати от обслужващата инфраструктура (пътна, инженерна, ел. провод и др. подобни) или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система;
  • копие от документ за платена такса в размер на 280,00 лв. предвид разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

В случай, че поисканата информация не бъде представена, процедурата по оценка за съвместимост ще бъде прекратена на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Белица.