Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 32/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СПОРТЕНА” ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, ж.к. „Запад”, бл. 14, ет. 5, ап. 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ „Покровник” на река Четирка в землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград”

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на МВЕЦ, включваща; водохващане при баража на р. Четирка на кота 370.99 м, напорен тръбопровод, минаващ през земи общинска собственост, над съществуващ общински път. Трасето на напорния тръбопровод от имот общинска собственост с № 000755, влиза в имот № 047028, ваша собственост, като предвиждате сградата на МВЕЦ да бъде изградена в долния край на имота, които е на 10 м от р. Читирка, където ще се заустват отработените във МВЕЦ води.

Предвижда се МВЕЦ да се присъедини към електропреносната мрежа с подземен кабел 20 кV с дължина 580 м, като кабела ще се включи към преносната система 20 кV на „ЧЕЗ България” АД.

Инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, предвиденото за реализиране инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. ( ДВ, бр. 21/2007 г. ).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони .

Представената информация в уведомлението и представената допълнителна информация е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград, кмета на с. Покровник и до Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.