Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 31/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «УИНД ХОРС» ЕООД, ГР. КАВАРНА, ул. «Добротица» № 4Б, ет. 2

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в имоти №000326 и №000327, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда  инсталация за газифициране на дървесни материали /остатъци от дърводобива и отпадъци от дървообработването/ - затворена система, състояща се от газификатор с топлинна мощност 0.88 МW, система за очистване на газа и ДВГ с генератор за ел.енергия.

Капацитета на инсталацията е 50 тона на ден преработка на дървесни отпадъци.

Предвижданата система за пречистване на газа след газификатора включва: циклони /отделят по-големите частици прах от газовия поток, напускащ реакторната зона/. Системата с двойни пневматични вентили периодично събира отделената прах, която се връща в реактора за по-нататъшна употреба; топлообменник /газовете се охлаждат в топлообменник, редуциращ водния поток към обезпрашителя чрез кондензация/; обезпрашител и тръба тип „Вентури” /системата смесва газовете с водата от спомагателния кръг. Водата се отделя от газовете от циклон и се пречитва през затворения кръг/; влагоинжектор /смесва газа с фина водна струя (спрей), за да отдели микрочастиците прах и да увеличи налягането (до 800mm воден стълб), което е необходимо за преминаването на газа през филтърния материал; водоотделящ циклон /отделя газовия поток и компонента, по-лек от водата/; система за влагоотделяне от газа /охлажда и кондензира останалата влага/; защитен филтър /текстилен тип (филтър-торбичка)/.

Биогазът ще се съхранява в резервоар за газ с обем 70 м3 и налягане 0.8 атм. Той се използва като гориво за газогенераторните модули за производство на електроенергия. Произведен от процеса на пиролиза, биогазът се изгаря в газовия генератор.

Ще бъдат монтирани 3 бр. агрегата всеки с мощност 500 кW за производство на 1,5 MW еленергия, която ще се подава в националната електропреносна мрежа. Двигателите ще работят на принципа на бензиновите двигатели.

Ще се монтира една Ранкин турбина с мощност 250 кW, която ще използва ко-генерирана топлина с охлаждащата вода.

Общата топлинна мощност на цялата инсталация е 1.8 МW.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква “а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо разположените защитена зони са защитена зона “Кресна - Илинденци” с идентификационен код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г.) и защитена зона “Кресна” идентификационен код BG0002003 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97 от 2008 г.) .

Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, поради което попада под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици,  чрез процедурата по ОВОС съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС.

Представената с уведомлението информация и документация е пълна и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Внесената информация и документация отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Симитли, кмета на с. Крупник и до Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.