Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 28/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИНЖ. ВЕЛЬО ИЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ,  ГР. ПЕТРИЧ, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на Общинска спортна зала, гр. Петрич” в УПИ ІІ, кв. 49 (имот с идентификатор 56126.601.8107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри) на гр. Петрич, Община Петрич, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда в имот с идентификатор 56126.601.8107 с площ от 4155 м2, застроената площ да бъде около 2250 м2, като сградата да бъде многоцелева спорта зала за колективни игри – волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на малки врати на закрито, борба и др. Предвижда се изграждането на съблекални съответно с бани и тоалетни за играчите, кабинет със съблекално помещение с баня и тоалетна за съдиите, лекарски кабинет с манипулационна, складово помещение, санитарни помещения за посетителите, зала за коментари и други помещения необходими за функционирането на този вид обекти и паркинг.

Инвестиционното предложение е ново и е включено в т. 10 , буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, предвид  §1, т. 29в, буква „в” на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация и от направената в РИОСВ – Благоевград справка се установи, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имот с идентификатор 56126.601.8107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона “Беласица” с идентификационен код BG0000167 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, поради което попада под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000167 “Беласица”,  чрез процедурата по ОВОС съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС.

Представената с уведомлениета информация и документация е пълна и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.