Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение №327/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и гараж в поземлен имот с идентификатор 27231.501.166 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово (УПИ I-166, кв. 16 по плана на с. Еленово), община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. №1578/27.04.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на жилищна сграда и гараж в поземлен имот с идентификатор 27231.501.166 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово (УПИ I-166, кв. 16 по плана на с. Еленово), община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в урбанизирана територия с площ 1.230 дка и с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ да бъдат изградени жилищна сграда с разгъната застроена площ 201 м2 и гараж със застроена площ 18 м2. Снабдяването на имота с вода е съществуващо и се запазва без изменение, като новопредвидената жилищна сграда ще се захрани с вода от площадкова водопроводна мрежа в имота. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма в имота. Електроснабдяването на жилищната сграда ще се осъществи от Ж.Р. стълб пред имота от ВМрНН на ТП „Еленово“. Имотът е достъпен по улици.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона: BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че осъществяването му не засяга природни местообитания и местообитания на видове, в т. ч. и птици в защитените зони, не нарушава целостта и кохерентността им, не създава условия за фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и гараж в поземлен имот с идентификатор 27231.501.166 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово (УПИ I-166, кв. 16 по плана на с. Еленово), община Благоевград, област Благоевград“, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.