Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 77/2012 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма за 100 крави в имот №055010 в местност „Горно грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Инвестиционното предложение е ново. Предвижданата с него дейност за отглеждане до 50 бр. крави за производство на мляко е интензивно животновъдство и попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

За ПИ-055008 в землище на с. Огняново, гл. архитект на общината е издал виза на основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за проектиране на Подробен устойствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за кравеферма до 50 крави, съгласно чл. 140(1) и чл.144 (1) от ЗУТ.

Допуснатия за изготвяне Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) предвижда инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от екологична оценка.

Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПЗ, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 92, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съобразно това, за достатъчно основание за одобряване на проекта на ПУП – ПЗ, следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване за необходимост от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателният проект на ПУП - ПЗ да съответства напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по ОВОС и да съобразява по подходящ начин мерките и условията от съответното Решение по преценяване на необходимостта от ОВOC.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG00002076 „Места”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със Заповед № РД – 532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона по реда на Глава ІІІ от Наредбата за ОС ще се извърши след представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гърмен и кметство с. Огняново.