Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 44/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Намерението за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с предвиден капацитет 29980 екв.ж., както и рехабилитация и доизграждане на В и К мрежата на град Банско и следните съпътстващи дейности: изграждане на канална помпена станция; обслужващ път до ПСОВ; външен водопровод до ПСОВ; довеждащ канализационен колектор до ПСОВ; външно ел.захранване на ПСОВ; корекция на коритото на река Глазне, е включено в т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона “Пирин” с код BG 0000209, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.3.2007 г. списък от защитени зони и защитена зона “Пирин” с код BG 0000209, за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000209 “Пирин”.

Копие от писмото е изпратено до директора на БДЗБР - Благоевград