Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 42/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма за 56 дойни крави в лактация в поземлен имот с идентификатор 61813.144.24, местност „Седрач“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

В поземлен имот с идентификатор 61813.144.24 с площ 2136 м2 съществуват три селскостопански сгради с номера 61813.144.24.1, 61813.144.24.2 и 61813.144.24.3. Предвижда се премахване на сгради с номера 61813.144.24.1, 61813.144.24.2 и на тяхно място се предвижда изграждане на животновъдна сграда с олекотена стоманена носеща конструкция за отглеждане на кравите и стоманобетонов резервоар за съхранение на течен тор, разположен под животновъдната сграда, с капацитет за торовата маса за около 120 дни.

Кравите ще се отглеждат свободно в сградата и ще имат на разположение индивидуални боксове, където могат да лежат, да се хранят или да пият вода. В територията на всяка група те имат неограничен достъп както до боксовете, така и до хранителната пътека и поилките. Индивидуалните боксове са разграничени помежду си чрез специални делители, изпълнени от огънати стоманени тръби. По дължината на постройката са обособени 2 редици боксове, симетрично разположени от страни на хранителната пътека. Между двете редици боксове е ситуирана външна торова и технологична пътека, по която се движи скреперна инсталация за събиране и транспортиране на тора. Животните ще имат нормален достъп до фуражите. Вътре в сградата е разположена също и доилна зала.

Имотът е захранен с вода - предвижда се използване на около 4.3 м3/час вода за битови нужди от съществуващото захранване.

Описаното по-горе инвестиционно предложение попада в т. 1, буква “д” на Приложение № 2 на Закана за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на град Разлог.