Съдържание

Посетители

В момента има 285  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 38/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), предварително третиране на ИУЕЕО и пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в ПИ с идентификатор №61813.750.5200 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, местност „Гарата“, ул. „Промишлена зона“, гр. Разлог,  община Разлог, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение “Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), предварително третиране на ИУЕЕО и пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в ПИ с идентификатор № 61813.750.5200, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, е ново, включено е в обхвата на  т. 11, буква “д” на Приложение № 2  на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста на ЗООС, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Приемаме представената документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001021 «Река Места» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата  за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона» BG0001021 «Река Места».

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог.