Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 37/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма – кравеферма с капацитет до 150 крави в поземлен имот №033096 с площ 4,291 дка в местността „Пенковото“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация имот №033096 е с начин на трайно ползване «стопански двор». В него има две съществуващи масивни сгради - краварник със застроена площ 206 м2 и краварник със застроена площ 350 м2. Предвижда се събаряне на една от сградите и изграждане на нова кравеферма със застроена площ 1550 м2. В другата съществуваща сграда ще бъдат обособени битови помещения за обслужващия персонал, склад за ветеринарни препарати и места за отглеждане на подрастващи телета. В имота има изграден собствен водоизточник, който ще осигурява необходимите водни количества за новия обект с обем 6600 м3/год.

Интензивното животновъдство попада в обхвата на т. 1 , буква “д”, а добивът на подземни води е дейност, включена в т. 10, буква “н” на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което подлежат на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон.

Съгласно чл. 82, ал. 3 двете оценки се съвместяват, и за инвестиционното предложение се извършва една обща процедура по преценяване за необходимост от ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG00002076 „Места”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и кметство с. Борово и БДЗБР-Благоевград