Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 36/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението за изграждане на МВЕЦ е включено в т. 3, буква “з” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС .

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно представената информация, горецитираното инвестиционно предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000366 “Кресна-Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.3.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитените зони.

Наличната информация е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Симитли и кметство с. Градево и БДЗБР- Благоевград.