Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 34/2012 г.

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Добив на подземни води“ в имот №000230 в местността „Духче баир“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда водовземане от подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец в имота. Добиваните водни количества ще бъдат в размер на 365 м3/год.  

Добивът на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м е включен в т. 10, буква “н” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 «Кочериново» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 770/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.102/2008 г.). 

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп. ДВ бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 «Кочериново».

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Благоевград и кметство с. Дъбрава и БДЗБР - Благоевград