Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 26/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Корекция на река Глазне за защита от заливане ПСОВ и осушителни полета гр. Банско“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда корекция на коритото на р. Глазне от коригирания участък в регулационните граници на гр. Банско, по посока на течението на реката. Проектната корекция е с дължина 1370 м и предвижда да осигури провеждане на водни количества – оразм. Q 1% = 227 м3/сек и проверка Q 0,1% = 390 м3/сек. Предвидено е и оформяне на защитни стени от габионни тела с височина 3 м, както и изграждане на мост на отстояние 452 м от началото на корекцията. Мостът ще представлява едноотворна конструкция с масивни устои, пътно платно 8,00 м и два тротоара и ширина по 1,45 м.

Намерението за корекция на коритото на р. Глазне в регулацията на гр. Банско попада в обхвата на т. 1, буква “з” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона “Пирин” с идентификационен код BG0000209 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-828/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 28 от 2010 г.);
  • защитена зона BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (Обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони, по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за корекция на коритото на река Глазне в регулационните граници на гр. Банско, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до БДЗБР - Благоевград.