Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 22/2012 г.

инвестиционно предложение: «Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежни клетки (садки) в част от яз. «Стойковци» в землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград  

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

За инвестиционно предложение “Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в част от язовир “Стойковци”, представляващ имот № 000916, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград, е издададено Решение № БД - 57 – ПР/2009 г.

Интензивното развъждане на риба е включено в т. 1, буква „е“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Предвижданото увеличение на капацитета и производствената площ се явява разширение по смисъла на чл. 93, ал 1, т. 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1 , т. 2 на ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона „Орановски пролом - Лешко” с идентификационен код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със най-близо разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по реда на глава трета от същата.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград и на с. Логодаж, Община Благоевград.