Съдържание

Посетители

В момента има 415  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 20/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на амбулатория за специализирана медицинска помощ” в урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 385 в кв.1 по плана на с.  Поленица, Община Сандански, Област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Предвижда се в имота да бъде изградена амбулатория за специализирана медицинска помощ, която включва: лекарски кабинет, манипулационна, рецепция, офис, складово помещение и санитарен възел. Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по смисъла на §1, т. 29в, подточка “б” от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802 от 4 декември 2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., „Наредбата за ОС”) и за него ще бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони, по реда на глава трета от същата наредба.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и на кметство с. Поленица.