Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 14/2012 г.

инвестиционно предложение: „МВЕЦ „Валевица“ на р. Валевица, землище на гр. Разлог, община Разлог и с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ е включено в т. 3, буква «з» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно представената информация, горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони:

  • BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.3.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.);
  • BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011г.) подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитените зони.

Представената информация в уведомлението и представената допълнителна информация е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на общините Симитли, Разлог, кметство с. Градево