Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 13/2012 г.

инвестиционно предложение: Строителство на помещения за търговска, складова и производствена дейност с офиси за облицовъчен камък в поземлен имот №115014 в местността „Полян олар“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград”

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на помещение за складиране на облицовъчен камък, производствено хале, търговска сграда с офис и собствен водоизточник в границите на посочения по- горе имот. За захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди се предвижда добив на ~ 360 м3/год вода.

Добивът на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м попада в обхвата на т. 10 , буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС дейността подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близо е разположена защитена зона „Места“ с идентификационен код BG0002076 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.0502010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. Бр. 51 от 2010 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС“) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, по реда на глава трета от същата.

Предвид, че инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, същото подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 „Места“.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Гърмен, кметство с. Дъбница и до Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.