Съдържание

Посетители

В момента има 329  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 12/2012 г.

инвестиционно предложение:„Цех за производство на сладолед и сладки“ в имот №031029 с площ 3.996 дка, м. „Черешарката“, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията съдържаща се в уведомлението се предвижда изграждане на „Цех за производство на сладолед и сладки“ в имот №031029 с площ 3.996 дка, м. „Черешарката“, землище на с. Дамяница, нов обект в имот с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята.

Площта необходима за изграждане на цеха е ~ 1800 м2.

Производството на сладолед и сладки е по същество производството на захарни изделия.

Инвестиционните предложения за производство на захарни изделия са включени в точка 7, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Инвестиционното предложение за „Цех за производство на сладолед и сладки“ в имот №031029 с площ 3.996 дка, м. „Черешарката“, землище на с. Дамяница подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имот с номер 031029 в землището на с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28 от 2010 г.) и защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на цех за производство на сладолед и сладки, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местобитаня, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Сандански и на кметство с. Дамяница, Община Сандански.