Съдържание

Посетители

В момента има 390  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 11/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Порогашка” на р. Порогашка – ляв приток на р. Градевска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград”

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Изграждането на МВЕЦ е включено в т. 3, буква „з“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околаната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, предвидената за усвояване от МВЕЦ „Порогошка” територия за нуждите на съоръженията и електропровода не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Съоръженията на „МВЕЦ „Порогошка” не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Предвиденото водохващане е в непосредствена близост до западната граница на частта от защитена зона „Кресна - Илинденци” с идентификационен код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадаща в землището на с. Градево. Защитената зона е включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” по реда на глава трета от същата.

До момента няма издадена заповед по смисъла на чл. 12, ал. 6 и чл. 19, ал. 1 от ЗБР и в този смисъл няма изрична забрана за реализиране на инвестиционни предложения от такъв характер. В тази връзка инвестиционното предложение подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Симитли, кметство с. Градево и до Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.