Съдържание

Посетители

В момента има 392  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 09/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства” в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на  с. Бело поле – Промишлна зона, Община Благоевград, Област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предвижда се извършване на дейности по събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, в обект разположен в УПИ І, кв. 15 по регулационен план на с. Бело поле. 

Съгласно чл. 54, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците: „Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда”.

Към уведомлението е приложено писмо на община Благоевград с Изх. № 3-02-5/13.01.2012 г., с което се удостоверява, че имота съгласно ОУП на общината попада в зона ПП (предимно производствена), т.е. удовлетворява изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗУО.

Инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства” в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на с. Бело поле – Промишлна зона, Община Благоевград е допустимо за реализиране на заявената площадка. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на точка 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Приемаме представената документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. УПИ І в кв. 15 по плана на Промишлена зона на с. Бело поле, общ. Благоевград, обл. Благоевград не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 104 от 2008 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони, чрез процедурата за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете и популациите и местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград  и до кмета на с. Бело Поле.