Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 02/2012 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Николай Славчев Филчев

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на православен храм - параклис” в имот №000617 с площ 3,029 дка  в местност „Раец”, землище на с. Плоски, Община Сандански, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда в имот №000617 с площ 3,029 дка, землище на с. Плоски да се изгради черква, както и нова техническа инфраструктура – 120 м подземен електрапровод, 50 м водопровод и полски път с дължина 130 м и ширина 5 м. Намерението за изграждане на черква попада в обхвата на т. 10, буква “б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по смисъла на § 1, т. 29в, подточка “е”. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Имот с №000617, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение попада в периферните части на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г. изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.

След преглед на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони “Кресна“ и “Кресна-Илинденци“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Сандански и с. Плоски.