Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, „НАЙ-2017“ ЕООД и Н. Ч.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП - изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 25 за имот с пл. № 303 и УПИ VІІІ-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С проекта на ПУП-ИПУР на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и ИПРЗ на кв. 25 за имот с пл. № 303 и УПИ VІІІ-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград се предвижда:
- Отпадане на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и предвиждане на нова улица тупик с О.Т.118а, О.Т.118б, О.Т.118в;
- Изменение на плана за регулация на кв. 25, за имот с пл. № 303 предвиден за „детска площадка“ и УПИ VІІІ-общ. за образуване на нов УПИ VІІІ, с предназначение „за фотоволтаична централа“, отреден да имот д пл. 303 и общински имот и нов УПИ ХV-общ. с предназначение „за жилищно строителство“;
- План за застрояване на новообразуваните УПИ VІІІ и УПИ ХV в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград за ново ниско застрояване
С проекта на плана не се очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на плана и преди одобряването му. Проектът на плана следва да се одобрява от кмета на община - Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

При извършена справка относно местоположението на имотите, предмет на ПУП спрямо границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитените зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се установи следното:
Имотите, предмет на ПУП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.)
Проектът на Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица с О.Т. 151, О.Т. 152, О.Т. 153 и изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 25 за имот с пл. №303 и УПИ VІІІ-общ, кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО.