Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

документация за Уведомление за Програма за опазване на качеството на атмосферния въздух в община Банско за периода 2021 - 2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Проектът на Програмата за опазване на качеството на атмосферния въздух в община Банско за периода 2021 - 2027 г. е изготвен съгласно изискванията на Приложение № 15 към чл. 34, ал. 1, чл. 38, ал. 1 и чл. 40 ал. 2 от Наредба № 12/2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.)
Програмата за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Община Банско се разработва за замърсител: фини прахови частици (фракции ФПЧ10). Времевият обхват на програмата е за периода 2021-2027 г. Изпълнението на програмата е предвидено за следните периоди:
- Краткосрочен – изпълнение в рамките на 12-18 месеца;
- Средносрочен – изпълнение в рамките на 3 години;
- Дългосрочен – до 2027 г.
Основната цел на програмата е да осигури добро качество на атмосферния въздух, отговарящо на нормативните изисквания във всички райони на общината, и по-конкретно достигане и последващо поддържане на допустимите стойности за:
• Брой превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 – СДН за опазване на човешкото здраве е 50 µg/m3 и не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година, при постоянни измервания.
• При индикативни измервания, изискването средноденонощната норма на ФПЧ10 да не бъде превишавана повече от 35 дни за календарна година се оценява, чрез проследяване нивото на ФПЧ10 при 90.4 перцентил, който да не превишава ПС на СДН от 50 µg/m3.
• Средногодишна концентрация на ФПЧ10 под 40 µg/m3.
На база направената комплексна оценка на качеството на атмосферния въздух по отношение ФПЧ10 са разработени мерки за постигане на заложените в програмата цели:
1. Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление.
2. Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта.
3. Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от промишлеността.
4. Мерки за справяне с вторичното разпрашаване.
5. Мерки за подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух.
6. Мерки за разработване/актуализация на стратегически/програмни/планови/ аналитични документи.
7. Обучителни и информационно-образователни мерки.
С проекта на Програмата за опазване на качеството на атмосферния въздух в община Банско за периода 2021 - 2027 г. се определя рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и/или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, поради което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на програмата и преди одобряването нейното одобряване. Проектът на програмата следва да се одобрява от Общински съвет - Банско, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Проектът на Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Банско, за периода 2021-2027 г. попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Териториалният обхват на Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Банско за периода 2021 – 2027 г включва цялата територия на община Банско област Благоевград.
В административния териториален обхвата на община Банско, респективно на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Банско за периода 2021 – 2027 г., попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
1. Част от Национален парк „Пирин“, обявен за Народен парк със Заповед №3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.).
С Решение № 646/2004 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 53/2004 г.) е приет План за управление на националния парк;
2. Част от резерват „Баюви дупки – Джинджирица“, обявен със Заповед №976/26.12.1979 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет, попадащ изцяло в границите на Национален парк „Пирин“;
3. Резерват „Юлен“, обявен със Заповед №223/26.08.1994 г. министъра на околната среда, попадащ изцяло в границите на Национален парк „Пирин“;
4. Резерват „Баюви дупки - Джинджирица“, обявен със Заповед №223/26.08.1994 г. министъра на околната среда, попадащ изцяло в границите на Национален парк „Пирин“;
4. Природна забележителност „Сватбата“, обявена и в граници определени със Заповед №1187/19.04.1976 г. на Министерство на горите и опазване на околната среда (ДВ, бр. 44/1976 г.);
5. Природна забележителност „Скално образувание Черната скала“, обявена и в граници определени със Заповед №1187/19.04.1976 г. на Министерство на горите и опазване на околната среда (ДВ, бр. 44/1976 г.);
6. Природна забележителност „Пиростията“, обявена и в граници определени със Заповед №1187/19.04.1976 г. на Министерство на горите и опазване на околната среда (ДВ, бр. 44/1976 г.).
В административния териториален обхвата на община Банско, респективно на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Банско за периода 2021 – 2027 г., попадат и части от следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 44/2021 г.);
2. Защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 48/2013 г.);
3. Защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
4. Защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.);
5. Защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2021 г.);
6. Защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
Извършената към момента проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че проектът на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Банско за периода 2021 – 2027 г. е допустим при съобразяване на произтичащите от програмата мерки за постигане на залегналите цели, с:
- режимите на попадащите в обхвата на програмата защитени територии по смисъла на ЗЗТ, определени със същия закон, заповедите за тяхното обявяване и с приетите/утвърдените им планове за управление;
- режимите на попадащите в обхвата на програмата защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, определени със заповедите им за обявяване по чл. 12 от ЗБР.
Предвид възможността разписана в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на предвижданията на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Банско за периода 2021 – 2027 г. с предмета и целите на опазване на защитените зони ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО.