Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО (3)

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и Б.Т, П.Г, К.К, К.М.

документация за Уведомление  за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.76.4, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 24367.76.4, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград е с площ 2988 кв. м и начин на трайно ползване „нива“.
Основната цел на проекта на изменение на ОУП на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет- Благоевград за гореописания имот е предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:
- Устройствена зона - Пп;
- Максимална стойност на Кинт – 2.5;
- Плътност на застрояване – максимум 60%;
- Плътност на озеленяване – минимум 20 %;
- Височина на застрояване – до 10 м.
Изработването на Проекта на изменение на ОУП на Община Благоевград е допуснато с Решение №425 по Протокол №14 от проведено на 17.09.2021 г. заседание на Общински съвет – Благоевград.
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.76.4, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Изменението на ОУП на община Благоевград следва да се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24363.76.4, местност Баларбаши по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Горепосоченият проект за изменение на Общия устройствен план на община Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.
На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеният „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24363.76.4, местност Баларбаши по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типовете природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.