Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за Уведомление  за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Разработва се на основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и в съответствие нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците.
Програмата е разработена за период 2021 -2028 г., който съвпада с действието на Националния плана на управление на отпадъците. При разработването на програмата са взети предвид европейското и националното законодателство в областта на управлението на от отпадъците. Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Кочериново е:
Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците в Общината, предлагаща достъпни и качествени услуги, в съответствие с екологичното законодателство за ограничаване на вредното въздействие на отпадъци върху околната среда и човешкото здраве.
В резултат на извършения SWOT анализ са определени следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2: Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда.
Стратегическа цел 4: Включване на обществеността в управлението на отпадъците.
За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за управлението на отпадъците в община Кочериново за периода 2021 - 2028 г.:
ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.
ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци.
ОЦ 4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на Общинската администрация за управление на отпадъците.
ОЦ 5: Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.
Програмата за управление на отпадъците на община Кочериново за периода 2021 - 2028 г., попада в обхвата на т. 5.1 от Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО програмата подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Общинската програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за период 2021 - 2028 г. следва да се одобрява от Общински съвет – Кочериново, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

В териториалния обхват на община Кочериново попадат изцяло или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
І. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ, попадащи на територията на община Кочериново:
1. Природна забележителност „Стобски пирамиди“ обявена със Заповед № 378/05.12.64 г. на Председателя на Комитета по горите и горската промишленост (обн. ДВ бр. 12/66 г.). Същата е отразена като имот с номер 000300 в картата на възстановена собственост за землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил.
ІІ. Защитени зони по смисъла на ЗБР, попадащи на територията на община Кочериново:
1. Защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Защитена зона BG0002099 “Кочериново” има утвърден със Заповед №РД-363 от 28.05.2015 г. на Министерство на околната среда и водите план за управление;
2. Защитена зона BG0002107 “Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 104/2008 г.);
3. Защитена зона BG0001013 “Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №811/16.11.2010 г. (обн. ДВ бр. 96/2007 г.).
Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г. подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.