Съдържание

Посетители

В момента има 328  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление  за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Програмата за опазване на околната среда на община Симитли е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и е с период на изпълнение от 2021 до 2028 г.
Съгласно представената информация Програмата за опазване на околната среда на община Благоевград гарантира постигането на балансирано и устойчиво социално и икономическо развитие на общината и осигуряването на високо качество на живот на гражданите.
Общото виждане и очакване за развитие на община Благоевград в рамките на следващите години е формулирано като следва:
• Опазване качеството на атмосферния въздух;
- Предприемане на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез допълнително намаляване на емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт и битовия сектор;
- Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия;
- Информираност на населението, повишаване на екологичната култура;
• Подобряване на системата за управление на отпадъците;
- Увеличаване дела на отделените за рециклиране и оползотворяване смесени битови отпадъци;
- Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците;
- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;
- Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта;
- Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;
- Въвеждане на информационни системи за събиране на информация за отпадъци;
- Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците;
- Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”;
- Увеличаване на дела на участието на обществеността в прилагане политиките по управление на отпадъците;
• Съвременен стандарт на живот чрез подобряване на ВиК инфраструктурата;
- Осигуряване на достатъчни количества питейна вода за всички населени места на територията на общината;
- Подобряване на ВиК системата в общината;
- Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;
- Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води;
• Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на стопанските отрасли на местно ниво;
- Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване /ОВОС, ЕО, Разрешителни режими и др./;
- Развитие на екологично чисти земеделие и животновъдство;
- Запазване на околната среда в туристическите райони;
- Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие;
- Съхраняване и опазване на защитените територии и зони;
- Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси;
• Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда;
- Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда;
- Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения и съставяне на екологична политика;
- Повишаване на екологичната информираност и образование на населението;
- Създаване на условия за включване на населението в инициативи по опазване на околната реда;
- Запознаване на населението с най-актуалните насоки в сферата на опазването на околната среда;
- Провеждане на информационни кампании и обучения на подрастващото поколение за опазване на околната среда и прилагане на интегриран подход.
С Програмата се определя рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и/или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, поради което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Програма за опазване на околната среда в община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г. следва да се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), Програмата за опазване на околната среда на община Благоевград за периода 2021-2028 г. подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС), която съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО).
Оценката за съвместимост се извършва в следната последователност:
- уведомяване на компетентния орган от срана на възложителя на плана;
- проверка за допустимост;
- преценка за вероятната степен от отрицателно въздействие върху защитените зони.
РИОСВ – Благоевград приема внесеното уведомление по Приложение 3 към чл. 8, ал.1 от Наредбата за ЕО като уведомление и по реда на наредбата за ОС.
Така представената информация в проекта на Програмата за опазване на околната среда на община Благоевград за периода 2021-2028 г не дава възможност за извършване на проверка за допустимост и последваща преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони на предвижданията на програмата основание чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за ОС.
Предвид възможността, разписана в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе на етап внасяне на Искане за преценяване на необходимостта от ЕО.
С настоящето предоставяме средната информация:
В административния териториален обхвата на община Благоевград, респективно на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2021-2027 г., попадат следните елементи от Националната екологична мрежа по чл. 3, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ:
1.1. Част от Национален парк „Рила“, обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.).
С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк;
1.2. Резерват „Парангалица“, обявен с Постановление №8517/30.12.1933 г. на МЗДИ (ДВ, бр. 77/1933 г.), видоизменено със Заповед №1980/07.08.1961 г., попадащ изцяло в границите на Национален парк „Рила“;
1.3. Защитена местност „Блатото“, обявена и в граници определени със Заповед № РД-472/15.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/2012 г.).
1.4. Защитена местност „Находище на балканско часовниче“, обявена и в граници определени със Заповед № РД-451/08.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/2012 г.).
1.5. Природна забележителност „Пещера в местността Бойчова скала“, обявена и в граници определени със Заповед №542/23.05.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 48/1984 г.).
2. Защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
2.1. Част от защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици и на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 40/2021 г.);
2.2. Част от защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.);
2.3. Част от защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.) е утвърден Плана за управление на защитената зона;
2.4. Част от защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
2.5. Част от защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.).
Обръщаме внимание, че залегналите с плана за действие към програмата дейности и задачи са допустими с режимите на гореописаните защитените територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР , при съобразяване с:
- режимите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии в обхвата на плана, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление, ако има такива;
- режимите на защитените зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ в обхвата на плана, определени със заповедите за обявяването им и с плановете им за управление, ако има такива.

ІІІ. По отношение на Проекта на Програмата за опазване на околната среда на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г.

При прегледа на съдържащата се информация в приложенията към уведомлението проект на Програма за опазване на околната среда на община Благоевград за периода 2021-2028 г., се установи следното:
В т. ІІ.1. „Законодателна рамка за опазване на околната среда в България“, в описанието на обхвата на вертикалното законодателство е пропуснат компонент/сектор „Биологично разнообразие“, с оглед на което най-вероятно не се съдържа и описание на законодателната рамка, регламентираща опазването и ползването на биологичното разнообразие. По отношение на сектор „биологично разнообразие“ се съдържа само описание на приложимата подзаконова нормативна уредба.
В. т ІІ.2. „Европейско законодателство“ се съдържа частична информация за Директивите на Европейския съюз, без да се изяснява защо са описани само тези директиви.
В т. ІV. „Природни условия и ресурси“ не се съдържа информация по компонент „Биологично разнообразие“.
В т. V. „Екологична характеристика“, подточка V.4. „Биологично разнообразие и защитени територии“ не се съдържа пълна информация за защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и за защитените зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, попадащи в обхвата на община Благоевград. Също така, представената информация е много обща и неясно по отношение на биологичното разнообразие на територията на община Благоевград, включително и по отношение на ценностите на биологичното разнообразие, предвид че този ресурс би следвало да се анализира и оценява по отношение на ползи, опазване и устойчива употреба, както и да служи за последващия SWOT анализ, на база на който се извежда визията за опазване на околната среда и плана за действие.
В представения за разглеждане проект на Програма за опазване на околната среда на община Благоевград за периода 2021-2028 г., не се съдържа и раздел „Лечебни растения“ на основание чл. 50, ал. 3 от Закона за лечебните растения (ЗЛР).
Обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 55 ал. 1 от Закона за лечебните растения (ЗЛР), към програмата за опазване на околната среда е необходимо за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения да се разработи раздел „Лечебни растения“, в който следва да се съдържа следното:
- описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, срещащи се на територията на общината;
- информация за видовете лечебни растения и приблизителна оценка на техния ресурс и количество, морфологичните и физиологичните им характеристики (морфология, цъфтеж, разпространение, употребяема част, площ, прогнозни количества, период на възстановяване и състояние на находищата);
- анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения за осигуряване на устойчивото им опазване и ползване;
- приоритетни мерки за опазване на ресурса и разнообразието на лечебните растения на територията на общината.
В разработката с предимство се включват разпространените в района видове лечебни растения, които са обект на стопанско ползване, както и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване или представляващи интерес от природозащитен или научен характер.