Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация с уведомлението за горното инвестиционно предложение, се установи следното:
За инвестиционно предложение „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10 (стар номер 540010), местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приключила с Решение № БД-58-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на директора на РИОСВ-Благоевград.
Със Заповед № РД-15-813/07.11.2016 г. на кмета на община Разлог е одобрен Подробен устройствен план - план за отреждане и застрояване на „Апартаментен комплекс“ в имот № 61813.540.10, местност Янколова река, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.
С Решение № ОД-13/14.11.2006 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие и гори“ - Благоевград е променено предназначението на имот № 540010, местност „Янколова река“ в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за изграждане на обект „Жилищно строителство“
Във връзка с разпоредбата на §27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и с обстоятелството, че към момента в имота няма изпълнено строителство, същия се явява земеделска земя.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с площ 8901 кв. м да бъде изградена жилищна сграда състояща се от три малки секции, в която ще бъдат обособени 90 - 100 апартамента с капацитет около 300 човека.
Съгласно становище на главния архитект на община Разлог съгласно предвижданията на одобрения Общ устройствен план на община Разлог, имотът попада в устройствена зона „Ок“ - курортни и рекреационни дейности.
Съгласно писмо с изх. № ТО-05-314/27.10.2021 г. на „ВиК“ ЕООД - Благоевград водоснабдяването на имота ще се осъществи чрез изграждане на нова водопроводна мрежа от съществуващ водопровод от водопроводната мрежа на курортно образование „Бетеловото - Църнако“ в поземлен имот с идентификатор 61813.544.412 - местен път.
За отвеждане на битовите отпадъчни води ще бъде изградена нова канализационна мрежа за битови води от имота до съществуваща такава в поземлен имот с идентификатор 61813.544.412 - местен път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-265(5)/10.11.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000625 „Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-378/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.) и защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-379/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.), на геодезично разстояние съответно 1021 м и 1075 м.
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог и директора на БДЗБР.