Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление  за Проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Планът за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021 - 2027 г. е изготвен съгласно Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., издадени на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие.
ПИРО е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на Общината и връзките ѝ с други общини, който се разработва в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югозападен регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
Главна цел на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г. е да се постигне интегрирано устойчиво развитие, привличане на инвестиции, насърчаване на икономическата активност, повишаване стандарта и качеството на живот и преодоляване на демографската криза чрез насърчаване и подкрепа на икономически растеж на основата на собствени и привлечени ресурси и местния потенциал на територията.
Планът включва три стратегически цели, всяка от които обхваща ключови приоритети:
• Стратегическа цел 1. „Създаване на условия за развитие на конкурентноспособни неутрални по отношение на климата производства и устойчив икономически растеж“
- Приоритет 1.1. „Осигуряване на подходящи условия за привличане на инвестиции“;
- Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите и въвеждането на модерни технологии в предприятията“;
- Приоритет 1.3. „Устойчиво развитие на туризма“
• Стратегическа цел 2: „Повишаване на качеството на живот, жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги, чрез инвестиции в човешките ресурси, насърчаване на заетостта и социалното включване, разработване и прилагане на интегрирани политики“
- Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“;
- Приоритет 2.2. „Превенция на безработицата, откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта и предприемачеството“;
- Приоритет 2.3. „Подобряване на качеството на предоставяните услуги във всички социално-икономически сфери и улесняване на достъпа до тях“;
- Приоритет 2.4. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното обслужване, насърчаване на териториалното сътрудничество“;
• Стратегическа цел 3: „Изграждане на съвременна инфраструктура, транспортна и дигитална свързаност, мерки за опазване на околната среда и адаптация към климатичните промени“
- Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“;
- Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“;
- Приоритет 3.3. „Развитие на културна, образователна, социална, спортна и здравна инфраструктура“;
- Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“;
- Приоритет 3.5. „Развитие на селищна инфраструктура“;
- Приоритет 3.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“;
- Приоритет 3.7. „Развитие на селското и горското стопанство“
Планът за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г. попада в т. 9.3 от Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и на основание чл.2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Планът за интегрирано развитие на община Благоевград се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

В териториалния обхвата на община Благоевград, респективно на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград 2021-2027 г., попадат следните елементи от Националната екологична мрежа по чл. 3, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ:
1.1. Част от Национален парк „Рила“, обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.).
С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк;
1.2. Резерват „Парангалица“, обявен с Постановление №8517/30.12.1933 г. на МЗДИ (ДВ, бр. 77/1933 г.), видоизменено със Заповед №1980/07.08.1961 г., попадащ изцяло в границите на Национален парк „Рила“;
1.3. Защитена местност „Блатото“, обявена и в граници определени със Заповед № РД-472/15.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/2012 г.).
1.4. Защитена местност „Находище на балканско часовниче“, обявена и в граници определени със Заповед № РД-451/08.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/2012 г.).
1.5. Природна забележителност „Пещера в местността Бойчова скала“, обявена и в граници определени със Заповед №542/23.05.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 48/1984 г.).
2. Защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
2.1. Част от защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици и на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 40/2021 г.);
2.2. Част от защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.);
2.3. Част от защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.) е утвърден Плана за управление на защитената зона;
2.4. Част от защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
2.5. Част от защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.);
2.6. Част от защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Планът за интегрирано развитие на община Благоевград 2021-2027 г. подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, която съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената към момента проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че Планът за интегрирано развитие на община Благоевград за периода от 2021 г. до 2027 г. е допустим при съобразяване на произтичащите от него предвиждания за определените зони за прилагане на интегриран подход за удоволетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и възможностите за сътрудничество с други общини, в случая Приоритетна зона за въздействие 1 „Зона с преобладаващ социален характер“, Приоритетна зона за въздействие 2 „Зона за развитие на индустриалните паркове и бизнес проекти, Приоритетна зона за въздействие 3 „Зона за публични функции с висока обществена значимост“ и Приоритетна зона за въздействие 4 „Зона за туризъм и отдих“, с:
- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите им за обявяване и с приетите/утвърдените планове за управлението им;
- режимите на защитените зони за опазване на дивите птици и на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите по чл. 12 от ЗБР и с планове им за управление.
При прегледа на представената документация се установи, че информацията в т. 1.5.4.6. Биологично разнообразие и защитени територии е непълна по отношение на защитените зони. Не е представено и посоченото на стр. 210 Приложение 1 относно проектно обезпечаване на програмата за развитие на зоните за въздействие.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявената програма с предмета и целите на опазване на защитените зони ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО.
С настоящото обръщаме внимание, че залегналите с програмата за реализация на ПИРО на община Благоевград за периода 2021-2027 год. проекти, мерки и дейности следва да бъдат съобразени изцяло с:
- режимите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии в обхвата на плана, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление, ако има такива;
- режимите на защитените зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ в обхвата на плана, определени със заповедите за обявяването им и с плановете им за управление, ако има такива.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 /natura2000.moew.government.bg/, където може да намерите данни и за видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените територии по смисъла на ЗЗТ и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда, секция „Регистър на защитените територии и защитените зони в България“ /eea.government.bg/zpo/bg/.