Съдържание

Посетители

В момента има 745  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: община Сандански и „Джи Би Ем Билд“ ЕООД

документация за: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VII, квартал 60 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

Днес, 30.12.2019 г. РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VII, квартал 60 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител община Сандански и „Джи Би Ем Билд“ ЕООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32209 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.