Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за: „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Гоце Делчев и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация горецитираните програми се разработват на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Основната цел на програмите е насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.
Краткосрочната и дългосрочната програми включват цели за развитие в областта на енергетиката, която попада в обхвата на области от чл. 85, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като с програмите се определят рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и 2 на ЗООС. В тази връзка програмите попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО.
Програмите ще се одобрява от Общински съвет – Гоце Делчев, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

В териториалния обхват на община Гоце Делчев попадат изцяло или частично долупосочените защитени територии, обявени според изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), същите явяващи се част от изградената към момента Национална екологична мрежа по чл. 3 от ЗБР:
1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ, попадащи на територията на община Гоце Делчев:
1.1. Резерват „Ореляк“, обявен и в граници определени със Заповед №129/22.02.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда пи МС (ДВ, бр. 24/1985 г.), видоизменена със Заповед № РД-432/24.11.1995 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 106/1995 г.), актуализирана със Заповед № РД – 962/20.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 8/2014 г.).
Със Заповед №РД-33/21.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден План за управление на резервата;
1.2. Защитена местност „Лъжница“, обявена за буферна зона на резерват „Ореляк“ със Заповед №129/22.02.1985 г. и видоизменена със Заповед № РД-432/24.11.1995 г. на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 24/1985 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-408/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 61/2007 г.);
1.3. Част от Национален парк „Пирин“, обявен за народен парк със Заповед №3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.).
С Решение № 646/2004 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 53/2004 г.) е приет План за управление на националния парк
1.4. Природна забележителност „Купена“, обявена и в граници определени със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на министерство на горите и опазване на природната среда ДВ, бр. 44/1976 г.);
1.5. Природна забележителност „Водопад на река Туфча“, обявена и в граници определени със Заповед №3796/11.10.1966 г. на Комитета по горите и горската промишленост при МС (ДВ, бр. 12/1966 г.);
1.6. Природна забележителност „Пиростията“, обявена и в граници определени със Заповед № 727/24.03.1962 г. на Главно управление на горите (ДВ, бр. 40/1962 г.);
2. Защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
2.1. Част от защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
2.2. Част от защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна , включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
2.3. Част от защитена зона BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна , включена в списъка от защитени зони приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 121/2007 г., изм. и доп.);
2.4. Част от защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
2.5. Част от защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/2013 г.);
2.6. Част от защитена зона BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 84/2008 г.).
Горепосочените програми подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО, на основание чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС.
С настоящото обръщаме внимание, че предвижданията на програмите следва да са съобразени с:
 режимите на гореописаните защитени територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;
 режимите на гореописаните защитените зони за опазване на дивите птици, определени със заповедите за обявяването им;
 установените забрани в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) до 2020 г. и произтичащите мерки и условия от Становище по Екологична оценка №1-2/2012 г. от 08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка за съвместимост и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 /natura2000.moew.government.bg/, където може да намерите данни и за видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените територии и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда, секция „Регистър на защитените територии и защитените зони в България“ /eea.government.bg/zpo/bg/.