Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ'' ЕООД

документация за: "Проект на изменение на Общ устройствен план на община Банско в обхват УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (поземлени имоти с идентификатори 02676.501.6329 и 02676.501.5482 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград) с цел привеждане на устройствена зона "Жм" - Жилищна устройствена зона в населеното място"

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

Днес, 11.12.2019 г. РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за "Проект на изменение на Общ устройствен план на община Банско в обхват УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (поземлени имоти с идентификатори 02676.501.6329 и 02676.501.5482 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград) с цел привеждане на устройствена зона "Жм" - Жилищна устройствена зона в населеното място" с възложител „БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ'' ЕООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32372 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.