Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. К. А., Д. К. Д., П. Г. Д., Л. Г. Д.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 00134.2.6 в местността „Кури дере“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение е предвидено в поземлен имот с идентификатор 00134.2.6 в местността „Кури дере“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, представляващ земеделска земя с площ 2284 м2 да бъдат изградени осем броя жилищни сгради. Водоснабдяването на имота за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод чрез водопроводно отклонение РЕ тръби. Образуваните битови - отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуваща канализация, преминаваща през имота. Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез изграждане на нов трансформаторен пост (ТП), като захранването на новия ТП ще се осъществи с кабел 20 kV от ЖР стълб на „ВЕЛ „Козлодуй“ с приблизителна дължина на трасето 15 м.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

IІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по - долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най - близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която горепосоченото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитената зона.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Благоевград и с. Изгрев.