Съдържание

Посетители

В момента има 464  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за застрояване (ПЗ) и Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за делба на УПИ І (поземлен имот с идентификатор 02748.113.955, местност „До кантона“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил) на девет броя УПИ – УПИ ІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.101 с предназначение „за рибарник“; УПИ ІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.102 с предназначение „за обществено обслужване“; УПИ ІV с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.103, УПИ V с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.104, УПИ VІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.105, УПИ VІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.106, УПИ VІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.107, УПИ ІХ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.108 и УПИ Х с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.109 с предназначение „за жилищно строителство“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация със Заповед № РД-01-05-204/09.05.2017 г. на кмета на община Кочериново е одобрен ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 000955, местност „До кантона“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил от „Пасище, мера“ в за „Рибовъдно стопанство“.
С Решение № КЗЗ-15/18.07.2018 г. на Комисията за земеделски земи към Министерство на земеделието, храните и горите е променено предназначението на 12 334 кв. м земеделска земя за изграждане на обект: „Рибовъдно стопанство“.
С настоящия проект на ПУП - изменение на ПЗ и ПРЗ се предвижда поземлен имот с идентификатор 02748.113.955 да се раздели на девет броя УПИ, както следва:
- УПИ ІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.101 с предназначение „за рибарник“;
- УПИ ІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.102 с предназначение „за обществено обслужване“;
- УПИ ІV с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.103, УПИ V с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.104, УПИ VІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.105, УПИ VІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.106, УПИ VІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.107, УПИ ІХ с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.108 и УПИ Х с отреждане за проектен номер с идентификатор 02748.113.109 с предназначение „за жилищно строителство“.
Изработването на проекта на ПУП – изменение на ПЗ и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 02748.113.955 е допуснато със Заповед № РД-01-05-411/21.10.2019 г. на кмета на община Кочериново.
След разделяне на имота на девет броя УПИ си предвижда:
- В поземлен имот с 02748.113.101 изграждане на земнонаситен басейн с размери 40/25 м и дълбочина 1,6 м за екстензивно отглеждане на шаран, толстолоб и бял амур. Необходимите водни количества за дейността на рибарника в размер на 372 625 куб. м/годишно ще бъдат осигурявани от съществуващо дренажно водохващане и съществуващ водопровод, съгласно Разрешително за водовземане № 41160033/18.12.2012 г. на директора на Басейнов дирекция „Западнобеломорски район“;
- В поземлен имот с идентификатор 02748.113.102 да се изгради двуетажна жилищна сграда със застроена площ 350 кв. м, в която да се обособят помещение за съхранение на риболовни принадлежности, битова част, офис, малък ресторан;
- В останалите седем броя имоти да се изградят еднофамилни жилищни сгради.
Захранването с ел.енергия ще се осъществи от мрежата НН на гр. Кочериново, чрез изграждане на кабел с дължина около 500 м и трафопост в имота.
Водоснабдяването с необходимите водни количества за питейно-битови нужди ще бъдат осигурени от водопроводната мрежа на населеното място, чрез изграждане на нов водопровод.
Битовите отпадъчни води до изграждане на ПСОВ – гр. Кочериново ще бъдат отвеждани във водоплътни изгребни ями изградени във всеки един от имотите, в които ще бъдат изградени жилищните сгради и обществено-обслужващата сграда.
ПУП – изменение на ПЗ и ПРЗ попада в Приложение № 2 на Наредбата за ЕО, а също така определят рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение, включено в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Планът ще се одобрява от Общинския съвет – Кочериново, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От извършената справка относно местоположението на имота, предмет на проекта за ПУП е установено, че същият, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
Проектът за ПУП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.