Съдържание

Посетители

В момента има 578  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ГЛОБЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.165, 61813.808.166, 61813.808.167, 61813.808.168, 61813.808.170, 61813.808.171, 61813.808.172, 61813.808.173 61813.808.174, 61813.808.175, 61813.808.176, 61813.808.177, 61813.808.179, 61813.808.180, 61813.808.181, 61813.808.182 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.165 с площ 608 кв. м, 61813.808.166 с площ 668 кв. м, 61813.808.167 с площ 669 кв. м, 61813.808.168 с площ 730 кв. м, 61813.808.170 с площ 685 кв. м, 61813.808.171 с площ 685 кв. м, 61813.808.172, 61813.808.173, 61813.808.174 с площ 685 кв. м, 61813.808.175 с площ 684 кв. м, 61813.808.176 с площ 660 кв. м, 61813.808.177 с площ 659 кв. м, 61813.808.179 с площ 792 кв. м, 61813.808.180 с площ 792 кв. м, 61813.808.181 с площ 792 кв. м, 61813.808.182 с площ 792 кв. м, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог. Във всеки един имот се предвижда изграждане на една еднофамилна жилищна сграда.
За инвестиционно предложение „Външно електрозахранване“ и „ВиК мрежи“ – съоръжения на техническата инфраструктура по обслужваща улица в поземлен имот с идентификатор 61813.808.184 към група жилищни сгради в имоти с идентификатори 61813.808.165, 61813.808.166, 61813.808.167, 61813.808.168, 61813.808.169, 61813.808.170, 61813.808.171, 61813.808.174, 61813.808.175, 61813.808.176, 61813.808.177, 61813.808.178, 61813.808.179, 61813.808.180, 61813.808.181, 61813.808.182, 61813.808.183, 61813.808.172 и 61813.808.173 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ , директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони с писмо с изх. №1157(1)/03.04.2017 г.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 1130 м са разположени границите на защитена зона BG0000626 „Круше“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и границите на защитени зони BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), на отстояние 1540 м.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000626 „Круше“ и BG0000209 „Пирин“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог.