Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Петрич в поземлени имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение „Изграждане на ПСОВ и съпътстващи колектори в поземлени имоти с №№ 086050, 086008 и 000088 в землището на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл с Решение № БД-02-ПР/2009 г. с характер на решението „да не извършва ОВОС. Същото е загубило правно действие, тъй като в срок от пет години от издаването му не е започнало осъществяване на ИП, съгласно писмо с изх. 2672(1)/17.08.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, предвид което заявеното инвестиционно предложение се явява ново инвестиционно предложение.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова ПСОВ с капацитет 38890 екв. ж. в посочените имот с обща площ 43.639 дка.
Електроснабдяването на пречиствателната станция ще се осъществи чрез изграждане на трафопост, който ще се присъедини към електроразпределителната мрежа – ел. провод 20кV „Оранжерии“.
Водоснабдяването на пречиствателната станция за питейно-битови нужди ще бъде осигурено чрез изграждане на външен водопровод с дължина 1890 м. Трасето на външния водопровод е утвърдено с Решения № КЗЗ-5/22.03.2011г. на Комисия за земеделски земи към МЗХ.
Отпадъчните води от гр. Петрич ще бъдат доведени до площадката на пречиствателна станция чрез довеждащ колектор с дължина 363 м. Трасето на довеждащия колектор е утвърдено с Решение № КЗЗ-14/02.11.2010г. на КЗЗ към МЗХ.
Отпадъчните води се предвижда да преминат през механично и биологично пречистване, отстраняване на фосфора и дезинфекция на пречистената вода преди да заустване в р. Струмешница.
Достъпът ще бъде осигурен чрез изграждане на транспортна връзка до имотите. За транспортния достъп е утвърдено трасе с Решение № КЗЗ-17/22.08.2012г. Трасето ще засегне имоти с идентификатори: 56126.119.50 и 56126.119.52 и части от поземлени имоти с идентификатори 56126.119.1, 56126.119.43, 56126.119.53, 56126.128.9, 56126.146.1, 56126.146.9, 56126.146.1, 56126.147.5, 56126.147.6, 56126.147.7, 56126.147.8, 56126.147.9, 56126.147.53, 56126.147.54, 56126.147.61 и 56126.363.50.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-210(1)/13.09.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се съдържа информация изясняваща предвиждания за:
- изграждане на цялостна и/или частична ограда, в т. ч. и за вида и начин на изграждане;
- местоположението на предвидени за изграждане/обособяване строителни площадки и на места за разполагане на строителна техника и др. подобни, необходими за извършване на предвидените СМР;
- вид и начин на озеленяване на имотите, в това число и за цялостно или частично запазване на съществуващата в границите на двата имота растителност, без застроената площ

Копие от писмото е изпратено до директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.