Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Х. С.

документация за: документация за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда за имот № 134016, местност „Белмекен“, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Ок“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Основната цел на Проектът за изменение на ОУП на община Якоруда за имот № 134016, местност „Белмекен“, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград е предвиждане на устройствена зона „Ок“ със следните показатели:
Височина на застрояване – 10.00 м;
Кинт – 1.5;
Плътност на застрояване – 30%;
Плътност на озеленяване – 50%.
С изменението на ОУП на община Якоруда се предвижда промяна предназначението на територия с площ 25 237 кв. м, в която се предвижда да се изградят хотел и спортно-тренировъчни съоръжения.
За инвестиционно предложение „Изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и екотуризма в поземлен имот №134016, местността „Белмекен“, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ е поведена процедура по задължителна оценка на въздействие върху околната среда, чрез която е извършена и процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, приключила с Решение № БД-01/2014 г. на директора на РИОСВ-Благоевград. Предвид което изменението на ОУП на община Якоруда за имот № 134016 се счита за незначително и съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Изменението на ОУП на община Якоруда следва да се одобрява от Общински съвет – гр. Якоруда, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От извършената справка относно местоположението на имота, предмет на проекта за изменение на ОУП е установено, че същият, респективно проекта, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.).
Проектът за изменение на ОУП на община Якоруда подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.