Съдържание

Посетители

В момента има 378  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на:
• Вътрешна канализационна мрежа от полипропиленови тръби с дължина около 10 320 м в урбанизирана територия, в обхвата на уличната мрежа на населеното място.
• Външен колектор с дължина около 1820 м. Външният колектор ще поема отпадъчните води от вътрешната канализация и ще ги отвежда до ПСОВ, след което пречистените води ще ги отвежда до заустването им в р. Струмешница. Имотите през които ще премине са основно полски пътища и земеделски земи – нива, канал, водоем в землищата на с. Кавракирово и гр. Петрич.
• Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Кавракирово, която ще бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 35081.59.2 и площ 2001 кв.м. Предвидения капацитет на пречиствателната станция ще бъде 1800 екв. ж. Отпадъчните води ще се заустват в р. Струмешница, като преди това ще преминават през механично и биологично пречистване.
• Дъждопреливник с дължина около 800 м, който ще поеме дъждовните води, които ще бъдат отведени директно до р. Струмешница.
Електрозахранването на ПСОВ ще се осъществи чрез проектиране и изграждане на БКТП 20/0,4 kV и външен ел. провод. Захранването ще се извърши от ВЕЛ 20 kV “Яково“, чрез подземно положен кабел. Трасето на ел. провода ще бъде с дължина около 550 м и ще премине през имоти № 000120 (пасище, мера), № 038003 (нива). Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-147(1)/05.06.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящето становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът и трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Вътрешна канализационна мрежа, имот с идентификатор 35081.59.2 и по-голямата част от трасето на външния колектор не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Малка част (около 50 м) от трасето на външния канализационен колектор, отвеждащ пречистените води от ПСОВ до р. Струмешница в обхвата на имоти 56126.501.20 (за др. вид водно течение, водна площ, съоръжение) и 56126.501.1 (др. вид дървопроизводителна гора) по КК и КР на гр. Петрич, вкл. дъждовен канал, попадат в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Копие от писмото е изпратено до кметa на с. Кавракирово и Басейнова дирекция ЗБР.