Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №75/2018 г.

Възложител:ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за инвестиционно предложение: „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ – Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.93 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за гр. Кочериново”.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ПСОВ – Кочериново с капацитет 3384 екв.ж. в поземлен имот с идентификатор 02748.113.93, площ 10.02 дка и начин на трайно ползване „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и главен канализационен колектор за гр. Кочериново. Предвидено е да бъдат изградени:
- Подобект 1 - главен канализационен колектор за гр. Кочериново, който обхваща доизграждането на канализационния колектор на града. Участъците, предвидени за изграждане засягат част от уличната мрежа на гр. Кочериново и от края на съществуващия колектор до ПСОВ;
- Подобект 2 - ПСОВ Кочериново в имот с идентификатор 02748.113.93. Имотът е застроен. В същия има съществуващи амортизирани сгради и бетонови утаители на старата ПСОВ, които на следващ етап се предвижда да бъдат премахнати. Новите съоръжения е предвидено да бъдат монтирани на незастроена площадка.
Захранването на ПСОВ с вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Кочериново. Отпадъчните битови води от сградата на ПСОВ ще се отвеждат във входна разпределителна шахта на ПСОВ.
Към ПСОВ Кочериново е предвидено да се зауства и канализацията на с. Бараково с капацитет 965 екв. ж. Същата ще се включва в довеждащия колектор към ПСОВ, гр. Кочериново, като ще преминава над р. Рилска по мост с дължина съобразена с ширината на реката при основния мост на пътя Кочериново - Бараково, възлизащ на 60 м. Същото ще бъде проектирано по отделен проект за „Канализация на с. Бараково“.
Не се предвижда и промяна на трасето на съществуващия довеждащ колектор до площадката на ПСОВ, който в момента не работи.
След ПСОВ, водите ще се заустват в р. Рилска по съществуващо трасе на сега заустващия колектор в р. Рилска.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-388(3)/04.12.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът и трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Защитена зона BG0002099 “Кочериново” има утвърден със Заповед №РД-363 от 28.05.2015 г. на Министерство на околната среда и водите План за управление.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002099 “Кочериново”, определен със заповедта за обявяването й и с плана за управление.
Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено на кмета на с. Бараково, община Кочериново и директора на БДЗБР