Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №72/2018 г.

Възложител:„КРИСИЯ 2018“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно развлекателен комплекс в имот с № 000034, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация с уведомлението за горното инвестиционно предложение в имот № 000034 с площ 3,700 дка., начин на трайно ползване „стопански двор“, землище на с. Скребатно, община Гърмен има изградена сграда (бивш овчарник).
С инвестиционното предложение се предвижда съществуващата сграда да бъде премахната и в имота да се изгради спортно-развлекателен комплекс, който ще включва:
- хотел със застроена площ 200 м2 с 15 легла, рецепция и офис;
- СПА помещения – джакузи, сауна, парна баня, фитнес зала;
- спортни съоръжения – тенис корт с площ 200 м2; мини футболна игрище с площ 800 кв.м; външен плувен басейн с обем 100 м3;
- ресторант – градина с капацитет до 50 места;
- детски площадки с обща площ 200 кв.м.
Имотът ще бъде водоснабден от водопроводната мрежа на населеното място, чрез водопроводно отклонение с дължина около 50 м. отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. Електрозахранването ще се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002126 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51 от 2010 г.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Копие от писмото е изпратено на кметовете на община Гърмен и кметство с. Скребатно