Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1088/2018

Изх. №4005(1)/26.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасета на водопровод и канализация до поземлен имот с идентификатор 04279.27.16 в местността „Стара гара - Ш.14“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: В. Г. У.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4005/19.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасета на водопровод и канализация до поземлен имот с идентификатор 04279.27.16 в местността „Стара гара - Ш.14“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно наличната информация РИОСВ - Благоевград се е произнесла по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС:
- с писмо изх. № 396(3)/28.02.2017 г. за проект за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.27.16 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „автосервиз, складове, магазини, офиси, безвредна производствена дейност“;
- с писмо изх. № 2629(6)/05.09.2018 г. за „Подробен устройствен план (ПУП) изменение на план за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 04279.27.16, местност „Стара гара - Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“
С Решение № 300/26.10.2018 г. на Общински съвет Благоевград е разрешено изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасета на водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.27.16, местност „Стара гара - Ш.14“ по кадастралната карта на гр. Благоевград, преминаващи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.27.16, (полски път - общинска собственост), 04279.17.2 (за друг вид застрояване - частна собственост) и 04279.28.93 (водни площи - МЗХ ХМС) по кадастралната карта на гр. Благоевград.
С проекта на ПУП - ПП се определя трасе за водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.27.16, местност „Стара гара - Ш.14“ по кадастралната карта на гр. Благоевград. Трасетата на водопровода и канализацията засягат и ограничават ползването на имоти с идентификатори 04279.27.93 и 04279.27.30. Трасето новопроектирания водопровода е с дължина 82.65 м, а на новопроектираната канализация е 77.31 м.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасета на водопровод и канализация до поземлен имот с идентификатор 04279.27.16 в местността „Стара гара - Ш.14“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП-ПП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасета на водопровод и канализация до поземлен имот с идентификатор 04279.27.16 в местността „Стара гара - Ш.14“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград