Съдържание

Посетители

В момента има 706  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1086/2018

Изх. №3995(1)/26.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Промяна предназначението и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.351.104 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в работилница за изработка на рекламни изделия и склад“

Възложител: „ЕЛИТ ДИЗАЙН - 09“ ЕООД, ЕИК 200565806

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3995/16.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Промяна предназначението и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.351.104 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в работилница за изработка на рекламни изделия и склад“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с горното инвестиционно предложение е предвидено преустройство и промяна предназначението на съществуваща в горепосочения имот с площ 331 м2 сграда с идентификатор 21498.351.104.3 с предназначение двуетажна селскостопанска сграда от допълващото застрояване със застроена площ 42 м2 в работилница за изработка на рекламни изделия и склад. Електрозахранването на сградата е от съществуващо електромерно табло. Водоснабдяването за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващо сградно водопроводно отклонение, което е включено към уличната мрежа на гр. Добринище. Образуваните битови отпадъчни води ще се заустват в съществуващо сградно канализационно отклонение изградено в имота , което е включено в уличната канализация на населеното място. Транспортният достъп е съществуващ по уличната мрежа на гр. Добринище.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Промяна предназначението и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.351.104 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в работилница за изработка на рекламни изделия и склад“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград