Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1085/2018

Изх. №3993(1)/26.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Ателие за производство на алуминиева и РVС, офиси и жилищно строителство в УПИ ІІІ-325, УПИ ІV-325, кв. 19 в с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел обединяването им в нов УПИ ІІІ-325“

Възложител: И. Й. Б.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3993/16.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Ателие за производство на алуминиева и РVС, офиси и жилищно строителство в УПИ ІІІ-325, УПИ ІV-325, кв. 19 в с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел обединяването им в нов УПИ ІІІ-325, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в УПИ ІІІ 325 са изградени жилищна сграда и стопанска постройка, а в УПИ ІV 325 - стопанска постройка. С проекта на ПУП - ПРЗ се предвижда обединяване на двата имота, запазване на съществуващата жилищна сграда, премахване на двете стопански постройки и изграждане на нова сграда, предназначена за ателие за производство на алуминиева дограма и офиси. Електрозахранването, водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните ще се осъществят от изградените мрежи на с. Гърмен, чрез изграждане на съответните отклонения.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ ІІІ-325, УПИ ІV-325 в кв. 19 в с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград в нов УПИ ІІІ-325 с отреждане за „Ателие за производство на алуминиева и РVС, офиси и жилищно строителство“ , не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният “Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Ателие за производство на алуминиева и РVС, офиси и жилищно строителство в УПИ ІІІ-325, УПИ ІV-325, кв. 19 в с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел обединяването им в нов УПИ ІІІ-325“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград