Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1079/2018

Изх. №3948(2)/23.11.2018 г.

предложение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта в УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: Р. И. П.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3948/14.11.2018 г. и вх. №3948(1)/21.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Мотивираното предложение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта в УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с мотивираното предложение комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за горепосочения имот има за цел разрешение за изготвяне и представяне на комплексен проект по чл. 150 от Закона за устройство на територията, който да съдържа следните съставни части:
1. Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация застрояване (ПУП - изменение на ПРЗ) за УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен. ПУП - изменение на ПРЗ предвижда отреждане на имота за „къща на занаятите за художествена керамика“ при спазване на устройствената зона „Жм“ каквато е за населеното място и коефициентите за устройствената зона.
2. Проект за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта в УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград
Проекта за ПУП - изменение на ПРЗ е в обхвата УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен с площ 585 м2, отреден за жилещо строителство.
С проекта за изменение на ПРЗ за имота е предвидено отреждане на същия за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта, без да се променя устройствената зона.
С инвестиционния проект е предвидено изграждане на двуетажна сграда с частичен сутерен за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта без леглова база.
Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на селото подземно. За питейни нужди ще се използва вода от диспенсър, а за битови нужди се предвижда от цистерна поставена в рамките на имота. Отпадъчните води от сградата ще бъдат заустени в изгребна яма в рамките на имота. Подхода за сградата е предвиден от север където ще се предвиди и паркиране.
На този етап не са налични данни, че с мотивираното предложение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта в УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.
Имотът, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното мотивирано предложение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта в УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград