Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1073/2018

Изх. №3946(1)/19.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.148.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:В. Д. К.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3946/13.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.148.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на ПУП – ПП за трасе на довеждащ водопровод до имот с идентификатор 04279.148.34 по КК и КР на гр. Благоевград е разрешен с Решение №283/28.09.2018 г. на ОбС – Благоевград. С проекта на ПУП се определя трасето на довеждащия водопровод до имота.
Водопроводът ще бъде с дължина 209.00 м, ще започне от съществуващ РЕ ф 160, намиращ се в имот с идентификатор 04279.100.21 (път ІV-ти клас, общинска собственост) и ще продължи по пътя до достига на имота.
За проекта на ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 04279.148.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „погребални услуги, складове и търговия“ директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №1633(1)/23.05.2017 г.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.148.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП-ПП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.148.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград